Ï

Ï ¢äùíéò Ï ÁëÞ Ï Ãéþñãïò Ï Çëéïò Ï ÌÜçò Ý÷åé ìõóôéêÜ Ï ÌÜñôçò ÌÜñôç ìßëçóå Ï Ïêôþâñçò óçìáßá óôá ìðáëêüíéá Ï áãÝñáíïò ôçò ÐÜñïõ Ï áñãáëåéüò Ï ãÜìïò Ï ìáêñýò ÷åéìþíáò Ï ÷ñüíïò ôïõ ÃåíÜñç ϳâíè÷íà (northern dance) ϳñíÿ áóäå ïîì³æ íàìè ÏÝ¥²Ý¥¼Þ¥±²±Ý¥Ï½¸ Ïàá "Õîëîñòÿê" Ïàâåë Àðòåìüåâ è Èðèíà Òîíåâà - ... Ïàðíÿ ñïàñàåì... Ïàðîõîäèê Ïàöàíû Ïã¸ÛÖ®Ò¹ Ïåâåö ó ìèêðîôîíà Ïåðâàÿ ïåñåíêà Óò¸íêà Ïåðåä âûåçäîì â çàãðàíêó... Ïåðåäî ìíîé ëþáîé ôàêèð - íó ïðîñòî Ïåðøà ³ îñòàííÿ ëþáîâ Ïåñåíêà Áåëî÷êè è Çàé÷èêà Ïåñåíêà Êðîêîäèëà Ãåíû Ïåñåíêà Ïðî Æåíó Ìàî Öçåäóíà Ïåñåíêà Ðûæåõâîñòåíüêîé Ïåñåíêà Øàïîêëÿê Ïåñåíêà ìàìîíò¸íêà Ïåñåíêà ïðî ìàíãóñòîâ Ïåñíÿ Áðîäñêîãî Ïåñíÿ Êîìàíäèðîâî÷íîãî Ïåñíÿ Ïëîòíèêà Èîñèôà, Äåâû Ìàð... Ïåñíÿ Ïðî Ïðàâîãî Èíñàéäà Ïåñíÿ î Ìîñêâå Ïåñíÿ î Ðîññèè Ïåñíÿ î ãîñïèòàëå Ïåñíÿ î çåìëå Ïåñíÿ î íåéòðàëüíîé ïîëîñå Ïåñíÿ î íîâîì âðåìåíè Ïåñíÿ î ñòóäåíòå Ïåñíÿ î ñóìàñøåäøåì äîìå Ïåñíÿ ïðî Óãîëîâíûé êîäåêñ Ïåñíÿ ïðî ñòóêà÷à Ïåñíÿ ñïèâøåãîñÿ ñíàéïåðà Ïèâíàÿ ñòðåêîçà Ïèêîâàÿ äàìà Ïèðàìèäû Ïèðàòû ÕÕ âåêà / Èíñòðóìåíòàëüíà... Ïèñüìî Ïé Åëëçíßäåò ïñïóåéñÝò Ïé Ðëïýóéïé Ôçò Ãçò Ïëºñ (flute dance) Ïëà-Õàÿ / Çäðàâñòâóé Æîïà, Íîâûé ... Ïëàí Ïëàíêà - Çàáûëà íå ïîìíþ Ïëàòüå áåëîå Ïëà÷åò äåâóøêà Ïëà÷ü ëþáîâü Ïëåò Ïé Ìåëá÷ñïéíÝò Ïî òå÷åíèþ Ïî¸ò çèìà, àóêàåò Ïîáåäíàÿ ñõâàòêà ñ Áàñòèíäîé Ïîâîðîò Ïîãîíÿ Ïîäàðêè Ïîæåëòåâøèé ëèñò Ïîçäíÿÿ ëþáîâü Ïîçîâè ìåíÿ òèõî ïî èìåíè Ïîé, ãèòàðà, ïîé Ïîêà ãîðèò ñâå÷à Ïîêà íå ïîçäíî Ïîëåò íà Ìåðêóðèé Ïîëêîâíèê Ïîëîòíî Àíàòîëèé/Ãîï Ñòîï Ñàëî (& Êà Ïîìíèøü, áûëè ãîäû Ïîìíèøü, äåâî÷êà?... Ïîíåäåëüíèê Ïîïëà÷ü î íåì Ïîïóò÷èê Ïîïóò÷èöà Ïîðó÷èê Ðæåâñêèé / Ñ Ðàíîþ  Ãðóäè Ïîñâÿùàåòñÿ áðàòó Ïîñâÿùåíèå Ïîñëå âîéíû Ïîñëåäíåå ïèñüìî Ïîñëåäíèé Ïîâîðîò Ïîñðåäèíå ëåòà Ïîòåðÿþ èñòèííóþ âåðó... Ïîýòû Ïðèãîâîð Ïðèäè êî ìíå Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì / Ïðèêàçà... Ïðî Àôãàíèñòàí Ïðî Íåñ÷àñòíûõ Ëåñíûõ Æèòåëåé Ïðî Òàíþ Ñûòèíó è âñåõ îñòàëüíûõ Ïðî ëþáîâü


More