V hornom, dolnom konci

Whose song is V hornom, dolnom konci?

Artist Album
Vlasta Redl
Zuzana Homolova
Slovenske balady
Zuzana HOMOLOVA & Vlasta REDL
Slovenske balady